Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2019-03-14 11:54:03

AAK prašo pateikti informaciją dėl Miškų įstatymo projektų bei Kirtimo taisyklių pakeitimo ir įgyvendinimo pasekmių2019 m. kovo 14 d. pranešimas žiniasklaidai

AAK prašo pateikti informaciją dėl Miškų įstatymo projektų bei Kirtimo taisyklių pakeitimo ir įgyvendinimo pasekmių
Kovo 13 d. Aplinkos apsaugos komitetas svarstė parlamentinės kontrolės klausimą dėl rengiamų Miškų įstatymo projektų bei Kirtimo taisyklių pakeitimų ir įgyvendinimo pasekmių vertinimo.
Išklausę Aplinkos ministerijos rengiamo Miškų įstatymo pakeitimo projekto pristatymą,  komitetas vienbalsiai nutarė:
1. Prašyti Aplinkos ministerijos:
1) atlikti ir pateikti komitetui vertinimą dėl Seimo nario Lino Balsio registruoto Miškų įstatymo Nr. I-671 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2458 galimo poveikio ekonominiu, socialiniu ir ekologiniu aspektais;
2) atlikti ir pateikti komitetui vertinimą dėl suderinto ir teikiamo Seimui Miškų įstatymo Nr. I-671 pakeitimo įstatymo projekto (kurį rengia Aplinkos ministerija) galimo poveikio ekonominiu, socialiniu ir ekologiniu aspektais;
3) pateikti komitetui informaciją dėl galimybės gauti  lėšas iš Europos Komisijos kompensacijoms miško valdose arba ne miškų ūkio paskirties žemės sklype esančioje miško žemėje (tiek privačioje, tiek ir valstybinėje) nustatytiems veiklos apribojimams išmokėjimo:
- kam konkrečiai ir kokią finansinių poreikių sąmatą Europos ekologinio tinklo „Natura 2000" Prioritetinių veiksmų 2021-2027 m. programai įgyvendinti Aplinkos ministerija teikia Europos Komisijai (tarp jų - apsaugos sutartims su miško savininkais ir valdytojais, inventorizuotų Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių ir rūšių apsaugos auditui bei būklės stebėjimui, jų ribų nustatymui natūroje ir kt.);
- kiek aplinkosauginių projektų ir kokiomis sumomis yra finansuojami ir numatomi finansuoti iš Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės lėšų;
4) pateikti informaciją, ar Buveinių direktyvos, dėl kurių keičiamas Miškų įstatymas ir kurios priimtos natūralioms buveinėms ir laukinei faunai ir florai išsaugoti ir jų būklei gerinti  (1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (OL 2004 m. specialusis leidimas) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos direktyva 2013/17/ES (OL 2013)), ir Tarybos direktyvos 2009/147/EB nuostatų įgyvendinimas reikalauja uždrausti plynuosius miškų kirtimus. Kokie dar plačiai praktikoje taikomi būdai buveinių apsaugai numatomi šiose direktyvose?
5) pateikti komitetui ūkinį-teisinį valstybinio miškų valdytojo veiklos vertinimą, kaip abiejų anksčiau išvardintų teisės aktų projektų realizavimas paveiktų VĮ „Valstybinių miškų urėdija" būsimus atskaitymus į biudžetą, darbuotojų skaičių ir darbo užmokestį, miškotvarkos planavimo ciklą, ilgalaikių įsipareigojimų tiekiant medieną ir gamtotvarkos priemonių vykdymą, investicijas į miškus, miškų atkūrimą ir įveisimą, miškų ugdymą, miško kelių tinklo ir priešgaisrinę miško priežiūrą;
6) atsižvelgiant į tai, kad Aplinkos ministerija rengė Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo projektą Nr. XIIIP- 2031, kuriame nustatomi ribojimai miškų ūkinei veiklai ir kurie iš esmės skiriasi nuo ministerijos rengiamo Miškų įstatymo projekto ir jame siūlomų ūkinės veiklos ribojimų miškuose, komitetas nutarė prašyti ministerijos išreikšti vieningą nuomonę dėl to, kuriame įstatyme turėtų būti reglamentuoti ūkinės veiklos ribojimai ir kompensacinis mechanizmas už veiklos ribojimus miškuose.
2. Komitetas taip pat nutarė prašyti  Miškų instituto:
 1) pateikti įvertinimą dėl Europos Bendrijos svarbos natūralių miško buveinių 2011-2014 m. atlikto inventorizavimo Lietuvoje patikimumo (kiek yra žinomų nustatytų neatitikimų ir kokios to galimos priežastys);
2) dėl buveinių atrankai naudojamų kriterijų tinkamumo bei atitikimo Europos Sąjungos  buveinių interpretacijos vadovui [angl. k.: Interpretation Manual of European Union Habitats ], realizuojančiam ES Buveinių direktyvos (92/43/EEB) ir ES paukščių direktyvos (2009/147/EB) nuostatas;
3) ką konkrečiai reikėtų padaryti išryškėjusių neatitikimų ištaisymui.
3. Prašyti Aplinkos ministerijos ir Registrų centro:
1) Registrų centrui atlikti vertinimą ir pateikti komitetui išvadą, ar Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių erdviniai duomenys, pateikiami naršyklėje geoportal.lt/map ir projekto „EB svarbos natūralių buveinių inventorizavimas" metu parengta kartografinė medžiaga yra pakankami registruojant naujai išskirtas saugomas teritorijas, nustatant ūkinės veiklos ribojimus nurodytose žemės ir miško valdose;
2) Aplinkos ministerijai pateikti reikalingą informaciją Registrų centrui šiam pavedimui  vykdyti.


Aplinkos apsaugos komiteto biuro patarėja Jolita Jakučionytė, tel. (8 5) 239 6742


 
 
Bendrinti